Menu

Foreningens love

Fodboldafdelingens love

 

§ 1. Navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. Foreningen er stiftet den 15. oktober 1925.

Foreningens formål er at fremme interessen for, udbrede kendskab til og opøve færdighed i fodboldspil.

 

§ 2. Organisationsforhold

Foreningen er en selvstændig afdeling af Hvidovre Idrætsforening og er forpligtet til at rette sig efter denne forenings love. Foreningen kan med en generalforsamlings samtykke indmelde sig i større idrætssammenslutninger, og foreningens medlemmer vil da være forpligtede til at underkaste sig sådanne organisationers love og bestemmelser.

Udmeldelse af de omhandlede sammenslutninger kan ligeledes kun ske med en generalforsamlings samtykke.

I tilknytning til foreningen skal der, såfremt der opereres med betalt fodbold, oprettes en selvstændig juridisk enhed, i det følgende benævnt selskab, i form af et selskab, forening eller lignende for betalt fodbold. Beslutning om oprettelse og nedlæggelse træffes af generalforsamlingen.

 

§ 3. Medlemsskab

Som medlem - aktiv eller passiv - kan optages enhver, hvis forhold til andre idrætslige organisationer ikke er til hinder derfor. Såfremt en anmodning om optagelse ikke vil kunne efterkommes, er bestyrelsen forpligtet til skriftligt at underrette den pågældende person derom.

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til en 1. juli eller 1. januar.

Æresmedlemmer kan af bestyrelsen eller generalforsamlingen indstilles til godkendelse i hovedafdelingen.

 

§ 4. Kontingent m.v.

Bestemmelser om kontingentets, indskuddets og rykkergebyrets størrelse for de forskellige grupper af medlemmer samt om kontingentets opkrævning fastsættes i et særligt kontingentregulativ, der udarbejdes af bestyrelsen sammen med budgettet for det kommende år.

Kan generalforsamlingen ikke godkende det fremlagte kontingentregulativ, kan den om nødvendigt pålægge bestyrelsen at foretage en efterregulering.

Betaler et medlem trods påkrav ikke skyldigt kontingent inden en meddelt dato, slettes den pågældende som medlem af foreningen og kan ikke generhverve medlemsrettighederne, før det skyldige beløb tillige med nyt indskud er betalt.

 

§ 5. Ordensregler m. m.

Gyldigt medlemskort, der på forlangende skal forevises, giver adgang til baneanlægget. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde generelt ophæve medlemmernes ret til fri adgang til baneanlægget.

Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter de af anlæggets ledelse og bestyrelsen fastsatte bestemmelser med hensyn til ordenens opretholdelse såvel i lokalerne som på baneanlægget.

 

§ 6. Eksklusion (udelukkelse af foreningen)

Overholder et medlem ikke foreningens love, herunder også de af bestyrelsen i henhold til § 5 fastsatte ordensregler, eller gør et medlem sig skyldig i groft brud på, hvad der efter almindelig opfattelse anses for hæderligt eller sømmeligt, eller udviser et medlem en sådan optræden, at pågældende bevirker en alvorlig nedsættelse af foreningens omdømme, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af foreningen. Eksklusion kan kun finde sted, når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer - herunder formanden eller næstformanden - stemmer for beslutningen. Forinden eksklusion kan finde sted, skal det pågældende medlem have adgang til, over for bestyrelsen, at afgive forklaring samt til, inden for en af bestyrelsen fastsat frist, at føre eventuelle vidner. Endelig har den ekskluderede, såfremt denne er over 18 år, ret til at kræve sagen forelagt førstkommende generalforsamling, hvortil denne da har adgang.

 

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse skal ske ved annoncering på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klublokalerne med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde specificeret dagsorden. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg i henhold til lovene

6. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne indsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 1. januar.

Forslag til behandling på generalforsamlingen offentliggøres sammen med indkaldelsen til denne.

Regnskabet kan senest på ugedagen inden generalforsamlingen afhentes på kontoret af de til generalforsamlingen adgangsberettigede.

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 15 år, der har været medlem mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Ligeledes har en forældre eller værge for et medlem under 15 år, der har været medlem mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen og ikke er i restance, adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan tillade adgang til generalforsamlingen uden stemmeret. For at være valgbar på generalforsamlingen skal man have været medlem mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen, og ikke være i restance, medmindre 3/4 af de afgivne stemmer kan godkende valget. Man skal endvidere være fyldt 18 år for at kunne være valgbar.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre blot et medlem fremsætter begæring om skriftlig afstemning. Alle valg i henhold til foreningens love afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stemmeret kan i øvrigt kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, og skal indkaldes, såfremt mindst 40 stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, indeholdende specificeret dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter samme regler, som er gældende for ordinære generalforsamlinger.

Lovligt indkaldte generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal.

Det af den på generalforsamlingstidspunktet siddende sekretær udarbejdede referat af generalforsamlingen skal senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse forelægges dirigenten til dennes godkendelse.

 

§ 8. Bestyrelse m.m.

Foreningens bestyrelse består af 8 medlemmer:

a. formand

b. næstformand

c. kasserer

d. sekretær

e. samt fire menige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Alle i bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, formand, sekretær og to menige medlemmer i ulige år og næstformand, kasserer og to menige medlemmer i lige år.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges direkte.

Den øvrige bestyrelse konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen jf. forretningsordenen, hvor mindst tre ud af fire menige bestyrelsesmedlemmer tildeles særskilt portefølje.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

For at sikre tilstrækkelig koordinering mellem bestyrelsen og breddeafdelingen holdes der regelmæssige møder mellem repræsentanter fra bestyrelsen og afdelingen.

I henhold til § 2 skal der, i tilfælde af betalt fodbold, oprettes et selvstændigt selskab herfor. I så fald udpeger bestyrelsen blandt sin midte en observatør til selskabets bestyrelsesmøder, såfremt det, ifølge gældende regler, er muligt.

Samarbejdet mellem foreningen og selskabet sker i henhold til en samarbejdsaftale, der dels sikrer foreningen en rimelig godtgørelse for overførte rettigheder, dels sikrer, at foreningen kan opsige aftalen til en i samarbejdsaftalen anført dato.

 

§ 9. Økonomi

Bestyrelsen indkræver alle med foreningen og dens drift forbundne indtægter og er berettiget til at afholde alle forefaldne udgifter til hvis bestridelse, der om fornødent kan optages lån.

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af en af forannævnte i forening med kassereren.

Bestyrelsen kan meddele prokura til en eller flere personer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog en generalforsamlings samtykke.

Kassereren fremlægger på generalforsamlingen i forbindelse med sin regnskabsaflæggelse et budget for det kommende år.

Regnskabsåret er kalenderåret. Senest 2 uger før den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen regnskabet vedrørende det forløbne år for de valgte revisorer, der gennemgår regnskabet og gør indstilling herom til bestyrelsen så betids, at regnskabet kan fremlægges senest på ugedagen før generalforsamlingen. På hvert års ordinære generalforsamling vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.

Der vælges et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma til at foretage revision af foreningens regnskab.

De valgte revisorer foretager i øvrigt mindst 2 gange årligt uanmeldt kasseeftersyn.

 

§ 10. Udvalg

Til at træffe beslutninger i situationer, hvor det ikke er muligt at indkalde den samlede bestyrelse, nedsættes et forretningsudvalg bestående af foreningens formand, næstformand og kasserer. Beslutninger i forretningsudvalget kræver enstemmighed blandt udvalgets medlemmer. Møder i udvalget bør kun undtagelsesvis afholdes telefonisk. Udover forretningsudvalget kan bestyrelsen efter behov nedsætte udvalg.

 

§ 11. Lovændringer

Ændringer eller tilføjelser til nuværende love kan kun ske på en ordinær generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

 

§ 12. Udmeldelse af Hvidovre Idrætsforening

Udmeldelse af Hvidovre Idrætsforening kan kun ske i overensstemmelse med denne forenings love.

 

§ 13. Foreningens opløsning

Bestemmelserne om foreningens opløsning er fastsat i Hvidovre Idrætsforenings love.

 

Vedtagelse

Vedtaget på generalforsamlingen den 30. januar 1978 og ændret på generalforsamlingerne den 26. januar 1981, 25. januar 1982, 31. januar 1983, 28. januar 1985, 25. januar 1988, 30. januar 1989, 28. januar 1991, 25. januar 1993, 23. januar 1995, 27. januar 1997, 28. januar 2002, 27. januar 2003, 31. januar 2005, 28. januar 2008, 31. januar 2011, 28. januar 2013 og 25. januar 2016.