Menu

Love for Hvidovre Idrætsforening

Du finder foreningens vedtægter i pdf her

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er Hvidovre Idrætsforening (forkortet HIF) og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. Foreningen er stiftet den 15. oktober, 1925.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for idræt i Hvidovre Kommune. Foreningen kan i sine bestræbelser herfor tage initiativ til aktiviteter og/eller bistå ved oprettelse af nye afdelinger under foreningen.

Ved et fælles arbejde i foreningens repræsentantskab og bestyrelse skal foreningen hjælpe og styrke de enkelte afdelinger samt formidle et godt sammenhold inden for foreningens rammer.

 

§ 3. Medlemskab

Medlemmer af foreningen er aktive og passive medlemmer af de til foreningen tilsluttede selvstændige afdelinger (se endvidere § 9).

 

§ 4. Repræsentantskab

Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter for de afdelinger, der hører til under foreningen, jf. §9. Afdelingerne vælger hvert år på deres ordinære generalforsamlinger 2 medlemmer til foreningens Repræsentantskab.

Endvidere er foreningens bestyrelse jf. § 5 medlem af repræsentantskabet.

Det samlede repræsentantskab består således af i alt elleve (11) repræsentanter:

1)     Bestyrelse, syv (7) personer jf. §5

2)    Samt fire (4) generalforsamlingsvalgte medlemmer, to (2) fra hver afdeling

Senest 14 dage efter afdelingernes generalforsamlinger fremsender de enkelte afdelinger til foreningens formand kontaktdata (navne, adresser og e-mailadresser) på afdelingens repræsentanter til hhv. bestyrelse og repræsentantskab.

 

Repræsentantskabsmøde

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni.

Ordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes mindst 2 uger før afholdelsen af selve mødet.

Ordinært repræsentantskabsmøde skal varsles med mindst 6 uger før afholdelse af mødet.

Varsel og indkaldelse skal ske skriftlig - eksempelvis via e-mail - til hvert enkelt medlem af repræsentantskabet.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes til formanden senest 4 uger før mødet.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet offentliggøres sammen med indkaldelsen til denne.

 

Indkaldelsen skal indeholde specificeret dagsorden. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1)     Valg af dirigent

2)    Beretning

3)    Regnskab

4)    Indkomne forslag

5)    Valg i henhold til lovene

6)    Eventuelt

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, såfremt der af over for foreningens formand fremsættes skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden for mødet. Begæring kan foretages af:

1)    mindst 4 af repræsentantskabets medlemmer eller

2)    formanden eller et flertal i bestyrelsen eller

3)    afdelingsbestyrelse.

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal herefter afholdes inden 4 uger efter formandens modtagelse af anmodningen.

 

Referat

Referatet af ordinære såvel som ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse. Referatet forelægges dirigenten til dennes godkendelse.

 

§ 5. Bestyrelse

Foreningens ledelse tegnes af bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem – aktiv eller passiv – af en af de tilhørende afdelinger.

Bestyrelsen består af formand, næstformand (der tillige virker som sekretær) og kasserer. Disse vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen, således at formanden afgår det ene år og næstformand og kasserer det andet år. Ingen af de tre personer kan være medlem af en afdelings bestyrelse.

Desuden består bestyrelsen af de enkelte afdelingsformænd samt af en fra hver afdeling på afdelingens ordinære generalforsamling valgt medlem.

 

Den samlede bestyrelse består således af i alt syv (7) medlemmer:

1)     formand

2)    næstformand

3)    kasserer

4)    de to (2) afdelingsformænd

5)    samt to (2) generalforsamlingsvalgte medlemmer, én fra hver afdeling

Bestyrelsen kan nedsætte faste eller midlertidige udvalg efter behov.

 

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde holdes så ofte, det er fornødent. Det tilstræbes dog at afholde mindst 2 årlige bestyrelsesmøder, hvoraf det ene bør lægges før eller i umiddelbar tilknytning til repræsentantskabsmødet.

Formanden kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde og er forpligtet dertil, såfremt mindst 3 medlemmer af bestyrelsen over for formanden fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden, og mødet er beslutningsdygtigt, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede – heriblandt 1) formanden eller næstformanden og 2) minimum én repræsentant fra hver afdeling.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 4 dages varsel.

 

§ 6. Økonomi

Senest med udgangen af maj indgiver en af afdelingens bestyrelse underskrevet opgørelse over afdelingens medlemstal pr. 31. december det forløbne år. Af medlemstallet skal fremgå antallet af medlemmer der er berettiget til kommunalt medlemstilskud.

Til bestridelse af foreningens udgifter indbetaler afdelingerne inden hvert års 1. august et ligeligt beløb pr. afdeling, der hvert år fastsættes på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde.

Endvidere kan foreningen ved forskellige arrangementer søge at øge sine indtægter.

Foreningen er berettiget til efter vedtagelse på et repræsentantskabsmøde at oprette fonds til forskellige formål samt af sine midler henlægge til sådanne fonds.

Foreningens midler skal anbringes på bankkonto, idet kassereren dog til bestridelse af mindre udgifter kan have en mindre kontant kassebeholdning.

 

§ 7. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 8. Revision

Foreningens regnskab revideres af de respektive afdelingers interne revisorer.

De interne revisorer bør mindst en gang årligt foretage uanmeldt kontrolbesøg.

 

§ 9. Afdelingerne

For nærværende består Foreningen af to afdelinger; Fodbold- og Håndboldafdelingen.

Hver afdeling har sine egne love. Disse love må ikke stride imod foreningens love, og enhver ændring i afdelingernes love skal meddeles til foreningens formand.

Ligeledes er hver afdeling økonomisk selvstændig, og afdelingerne har ingen gensidige økonomiske forpligtelser, således at den gæld, en afdeling måtte pådrage sig, ikke kan indkræves hos de øvrige afdelinger eller hos foreningen.

Det forventes at afdelingerne bidrager aktivt til at skabe respekt om foreningens navn – såvel sportsligt som økonomisk.

 

§ 10. Æresmedlem og HIF emblemer

Æresmedlemsskab

Det er alene de enkelte afdelinger, der til Hovedbestyrelsen kan indstille et medlem som kandidat til at blive æresmedlem.

Indstillingen skal ske skriftligt via den pågældende afdelings formand og skal ske under hensyntagen til de af Hovedbestyrelsen udarbejdede generelle kriterier for æresmedlemskab. Det er herefter Hovedbestyrelsen, der godkender eller afviser indstillingen. Godkendes indstillingen er det Hovedbestyrelsen, der står for uddeling af diplom og æresemblem.

Hovedbestyrelsen betaler for omkostningerne i forbindelse med diplom og æresemblem. Æresmedlemskabet giver livslangt medlemskab af HIF. Æresemblemet giver desuden gratis adgang til alle HIFs afdelingers sportsarrangementer, så længe æresmedlemmet er i live.

 

Øvrige HIF emblemer

Øvrige HIF- emblemer kan tildeles af afdelingerne selv under hensyntagen til de af Hovedbestyrelsen udarbejdede generelle kriterier for HIF emblemer. Det er ligeledes afdelingerne, der står for uddeling af diplom og emblem samt afholder omkostningerne hertil.

 

§ 11. Udmeldelse

En afdeling kan udmelde sig af foreningen, såfremt udmeldelsen vedtages med mindst 75 % af de fremmødte medlemmers stemmer på såvel afdelingens ordinære generalforsamling som på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes mindst 4 uger og højst 6 uger efter den ordinære generalforsamling, hvor udmeldelsen er vedtaget første gang.

Endelig skal en sådan udmeldelse godkendes af foreningens repræsentantskab på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde med mindst 75 % af de fremmødte repræsentanters stemmer.

Efter udmeldelse af foreningen mister en afdeling enhver rettighed inden for foreningen, herunder også retten til at bære navnet Hvidovre Idrætsforening (HIF).

 

§ 12. Eksklusion

En afdeling kan ekskluderes, hvis den

1) på utilbørlig vis gentagne gange tilsidesætter foreningens love,

Eller

2) på graverende måde bringer foreningens navn i vanry.

Eksklusionen af en afdeling skal vedtages og godkendes på enten et ordinært eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde af mindst 75 % af repræsentantskabets medlemmer.

Repræsentantskabsmødet hvor den endelige afgørelse træffes, skal afholdes mindst 4 uger og højst 6 uger efter det repræsentantskabsmøde, hvor sagen er behandlet første gang.

Ved eksklusion mister afdelingen alle rettigheder i foreningen.

 

§ 13. Lovændringer

Forslag til lovændringer kan fremsættes af såvel enkelte medlemmer af afdelingerne jf. § 4 som af foreningens bestyrelse. Sådanne forslag kan kun behandles på et ordinært repræsentantskabsmøde.

Forslag til lovændringer, skal indsendes til foreningens formand jf. inden fristen for fremsendelse af forslag i §4.

 

Forslag til lovændringer kan kun vedtages, såfremt 75 % af repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor.

 

Disse love træder i kraft straks.

 

Vedtagelse

Ændret på repræsentantskabsmøde eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde: 28. februar 1969, 19. april 2023 (eRM).

 

Luk